Konstrukcja i instalacja

Projekt a potem montaż kolektorów słonecznych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne dachów. Sposób montażu tak należy dobrać aby nie powodował osłabienia konstrukcji dachu budynku. Dopuszcza się montaż kolektorów na ścianach budynków lub gruncie pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z właścicielem budynków.
Projekt a potem montaż kotłów c.o. na biomasę powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne budynków, a w szczególności tak należy dobrać kocioł aby jego gabaryty nie powodowały konieczności zmian konstrukcyjnych w budynku.
Montaż wkładu kominowego należy wykonać bez naruszania konstrukcji komina z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa dokonując czyszczenia istniejącego kanału spalinowego z ewentualnym frezowaniem (dla zapewnienia możliwości osadzenia wkładu o właściwej średnicy) oraz zapewniając odpowiednią wentylację w pomieszczeniu kotłowni.
Należy zastosować kominy do kotłów spalających biomasę odporne na korozję i działanie związków fluoru. Wkłady kominowe żaroodporne ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Należy zaprojektować i wykonać instalację uziemiającą wkład kominowy. Dopuszcza się konieczność wykucia i osadzenia ościeżnicy w trakcie montażu, demontażu istniejącego zasobnika ciepłej wody, demontażu kotła. Do wykonania tych prac zobowiązany jest wykonawca. Koszt tych robót należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Instalacja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz wymianie kotłów c.o. Roboty te mają być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe (muszą mieć datę produkcji nie wcześniejszą niż z 2014 roku). Instalacja solarna oraz montaż kotłów c.o. powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zapisami PFU, SIWZ, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zestaw solarny powinien zawierać:

 • Kolektory słoneczne,
 • Uchwyty i konstrukcje wsporcze do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu),
 • Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej,
 • Zespół pompowo-sterowniczy,
 • Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego,
 • Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
 • Nośnik ciepła (płyn solarny).

Zestaw kotła c.o. na biomasę powinien zawierać:

 • Kocioł c.o. opalany biomasą (zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma,owies) z możliwością awaryjnego spalania drewna bez konieczności zmiany palnika (wbudowany drugi ruszt),
 • Zasobnik na biomasę z podajnikiem,
 • Wkład kominowy z blachy kwasoodpornej,
 • Zbiornik ciepłej wody (oczywiście w przypadku, gdy w danym budynku przewiduje się oprócz wymiany kotła c.o. również montaż instalacji solarnej należy zastosować tylko jeden zasobnik c.w.u.)
 • Zespół pompowy wraz ze sterowaniem,
 • Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączenia wbudowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u.,
 • Zespół naczynie wzbiorczego otwartego.

 

Powrót