O projekcie

O PROJEKCIE

Projekt „Ekoenergia dla gminy Garbów ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku.Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji solarnych oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Garbów, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Garbów dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Projekt wykonano dla:

 • Województwo: lubelskie.·      
 • Powiat: lubelski.
 • Gmina: Garbów.
 • Miejscowości: Borków, Bogucin, Garbów, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, Meszno, Piotrowice Kolonia, Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Wola Przybysławska, Zagrody.

Cel projektu:

 • wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • wzrost społeczno-gospodarczy Polski na tle państw Unii Europejskiej,
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy,
 • rozwinięcie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy,
 • redukcja emisji zanieczyszczeń na obszarze Gminy,
 • oszczędności finansowe

Nazwy i kody CPV robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

 • 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
 • 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 • 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 • 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 45331110-1 Instalowanie kotłów
 • 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
 • 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Beneficjent
Budynki prywatne oraz budynki użyteczności publicznej, w których planowany jest montaż instalacji solarnych i montaż kotłów na biomasę zlokalizowane są na terenie gminy Garbów, powiat lubelski, województwo lubelskie. W ujęciu ilościowym realizacja przedmiotu zamówienia rozkłada się na poszczególne miejscowości:

 

 • Borków – 20 instalacji solarnych, 2 kotły c.o.
 • Bogucin - 110 instalacji solarnych, 10 kotłów c.o.,
 • Garbów - 174 instalacji solarnych (w tym 4 w budynkach użyteczności publicznej),19 kotłów c.o.(w tym 1 w budynku użyteczności publicznej),
 • Gutanów - 32 instalacje solarne,
 • Janów - 21 instalacji solarnych, 3 kotły c.o.,
 • Karolin - 27 instalacji solarnych, 1 kocioł c.o.,
 • Leśce -34 instalacji solarnych, 2 kotły c.o. (w tym 1 w budynku użyteczności publicznej),
 • Meszno – 4 instalacje solarne,
 • Piotrowice Kolonia – 9 instalacji solarnych, 1 kocioł c.o.,
 • Piotrowice Wielkie - 25 instalacji solarnych, 4 kotły c.o.(w tym 1 w budynku użyteczności publicznej),
 • Przybysławice  - 60 instalacji solarnych, 5 kotłów c.o.,
 • Wola Przybysławska - 79 instalacji solarnych, 3 kotły c.o.,
 • Zagrody - 35 instalacji solarnych, 2 kotły c.o."

Instytucja Zarządzająca
Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, mający swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b. Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, jest odpowiedzialna za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za:

 • zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego, oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
 • weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone, oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
 • zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone;
 • zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych;
 • zapewnienie, że ocena Regionalnego Programu Operacyjnego, o której mowa w art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 w/w rozporządzenia;
 • ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
 • zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania;
 • kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;
 • opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący,
 • zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
 • dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów;

W przypadku Osi Priorytetowej I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mająca swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Granicznej 4. Więcej informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 znajdą Państwo na stronach: www.rpo.lubelskie.pl oraz www.lawp.lubelskie.pl.

Dane zamawiającego :
Gmina Garbów
Garbów 28
21-080 Garbów
Tel.815018063
ug@garbow.pl

 

 

 

 

 

 

Powrót