Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru ostatecznego robót.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i przekazania do użytkowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę. Budynki, w których planowany jest montaż instalacji solarnych posiadają warunki techniczne umożliwiające montaż zestawu solarnego tj:

  • wyposażone są w instalację ciepłej i zimnej wody,
  • posiadają dobry stan techniczny dachu,
  • posiadają wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń.

Do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie i sfinansowanie:

  • prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej lub kotła c.o.( doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),
  • prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.),
  • prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej lub kotła c.o. (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów, podestów pod zasobnik ciepłej wody, kocioł c.o.),

W/w obowiązki właściciela/użytkownika nie dotyczą budynków użyteczności publicznej w tych budynkach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac włącznie z pracami w/w).

Powrót