Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zaprojektowana i wykonana każda instalacja solarna powinna zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej w minimum 48% w skali całego roku.
Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze od 55°C do 60°C. – dla gospodarstw domowych.
Dla obiektów użyteczności publicznej ilość kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika c.w.u. należy określić uwzględniając liczbę pracowników/użytkowników/uczniów, charakter placówki i zapotrzebowanie na c.w.u.
Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynkach o określonej liczbie użytkowników należy uwzględnić parametry kolektorów, położenie geograficzne (szerokość geograficzną), możliwą orientację i pochylenie kolektorów, długości przewodów. W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych w poszczególnych instalacjach wg wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń powinna wynosić od 2 do 5. Zamawiający wymaga aby pojedyncza instalacja była nie mniejsza niż 2-kolektorowa.
Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń Zamawiający założył, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 0.9-1 m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1.8-2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych Zamawiający wstępnie (orientacyjnie) określił następująco:

 • 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200l
 • 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300l
 • 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400l
 • 5 kolektorów dla 9-10 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.500l

Na tej podstawie zostało oszacowane wstępne  zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:

 • 2 kolektory – 318 instalacji,
 • 3 kolektory – 243 instalacje,
 • 4 kolektory – 61 instalacji,
 • 5 kolektorów – 8 instalacji.

Dla budynków użyteczności publicznej przyjęto założenie, iż 1 kolektor będzie odpowiadał zapotrzebowaniu na c.w.u. w ilości około 100 l/dobę, przy jednoczesnym założeniu że pojedyncza instalacja solarna będzie niemniejsza niż 2- kolektorowa. Zamawiający określił orientacyjną ilość kolektorów w budynkach użyteczności publicznej t.j.:

 • Urząd Gminy Garbów – 3 kolektory
 • „Stara” Szkoła w Garbowie – 3 kolektory
 • Budynek oczyszczalni ścieków w Garbowie – 2 kolektory
 • Zespół szkół w Garbowie – 3 Kolektory

Zamawiający zatem przewiduje, że sumarycznie w ramach Projektu wymagane jest zainstalowanie minimum 1660  kolektorów w 634 instalacjach i ilość ta nie może ulec zmniejszeniu.

 

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

Zaprojektowane i wykonane rozwiązania w zakresie wymiany kotłów centralnego ogrzewania muszą pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej w 100%.
Przy doborze mocy kotła centralnego ogrzewania należy uwzględnić ogrzewaną kubaturę budynku, aktualny stan techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u.. Pojemność zbiornika ciepłej wody użytkowej należy dostosować do mocy kotła, stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u.
Należy zastosować kotły opalane biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł (tj. drewno, pellet i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, owies, słoma). Jako podstawowe paliwo (biomasę) wykorzystywany będzie pellet, kotły musza posiadać możliwość awaryjnego spalania drewna bez konieczności zmiany palnika (wybudowany drugi ruszt). W 8 przypadkach należy przewidzieć możliwość opalania owsem(jako podstawowym paliwem), a w 1 przypadku słomą (budynek szkoły).Wybór rodzaju kotła wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem i użytkownikiem.

Zakres zamówienia dotyczący wymiany kotłów c.o.  w 50  budynkach mieszkalnych prywatnych i w jednym obiekcie użyteczności publicznej  t.j. Szkole Podstawowej w Leścach obejmuje:

 • demontaż istniejących pieców centralnego ogrzewania i zbędnej armatury(piec i materiały z demontażu wykonawca w uzgodnieniu z właścicielem pozostawi w miejscu wskazanym przez właściciela – w obrębie posesji lub zorganizuje w ramach wynagrodzenia kontraktowego wywóz w celu utylizacji zgodnie z prawem),
 • dobór kotła centralnego ogrzewania o mocy odpowiedniej do kubatury budynku oraz jego aktualnego stanu technicznego,
 • dobór zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności dostosowanej do mocy kotła, stanu i wielkości budynku oraz stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
 • montaż wkładu kominowego z materiałów odpornych na korozję i przekroju , średnicy zgodnego z wytycznymi producenta kotła grzewczego,
 • podłączenie zaprojektowanego węzła cieplnego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej,
 • montaż zespołu pompowego ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym.

Dla projektu Zamawiający określił następujące wskaźniki realizacji:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 634 szt
 • Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) -2,41 MW
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu – 51 szt
 • Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) – 1,71 MW

Wskaźnik rezultatu:

 • Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) – 4.527,32 GJ/rok
Powrót