Wymagania gwarancyjne

1. Ilekroć w niniejszych wymaganiach gwarancyjnych jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną.
2. Gwarancja obejmuje całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.
3. Wymagany termin gwarancji wynosi:

  • gwarancja na kolektor słoneczny – min. 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
  • gwarancja na kocioł c.o. - min. 6 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
  • gwarancja na zasobnik c.w.u. – min. 6 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
  • gwarancja na pozostałe roboty, materiały i urządzenia – min 6 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

4. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji pozostaje niezależny od częstotliwości dokonywania przez Wykonawcę przeglądów serwisowych.
5. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w okresie obowiązywania gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w miarę potrzeb i na zakończenie okresu gwarancyjnego, nie więcej niż 3 przeglądy.
6. Przeglądy serwisowe będą wykonywane przez Wykonawcę bezpłatnie i odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji z częstotliwością ustaloną przez  Wykonawcę, nie rzadziej niż raz na 2 lata oraz w ostatnim roku przed upływem gwarancji.
7.Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do PFU.

Powrót