Zakres robót budowlanych

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach zadania „Wykonanie instalacji solarnych oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Garbów, realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych dla montażu 630 budynków prywatnych oraz 4 budynków użyteczności publicznej wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej montażu kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę dla 50 budynków prywatnych oraz 1 budynku użyteczności publicznej wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1.
3. Zainstalowanie wg opracowanych projektów  instalacji solarnych w 630 budynkach prywatnych oraz w 4 budynkach użyteczności publicznej.
4. Zainstalowanie wg opracowanych projektów kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w 50 budynkach prywatnych oraz w 1 budynku użyteczności publicznej.
5. Próby, regulacja instalacji.
6. Rozruch technologiczny instalacji solarnych.
7. Rozruch technologiczny kotłowni.
8.Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych i kotłów c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
9.Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Elementy instalacji solarnych oraz kotły c.o. usytuowane będą w budynkach stanowiących własność gminy lub osób fizycznych, do których gmina posiada prawo dysponowania na podstawie dokumentu własności bądź pisemnej zgody właściciela wyrażonej w zawartej z gminą umowie cywilno-prawnej.

Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-przestrzenne
Dwa budynki objęte inwestycją: Pałac w Garbowie i Pałac w Piotrowicach Wielkich są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie. Pozostałe budynki nie są wpisane do rejestru zabytków na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powrót